Tags:

EUMOFA

Văn phòng Nghiên cứu Thị trường Thủy sản Châu Âu (EUMOFA) đã công bố báo cáo thường niên "Thị trường Thủy sản EU" cung cấp phân tích chuyên sâu về ngành thủy sản trong năm hiện tại.