Tags:

Acadian

(vasep.com.vn) Nghề đánh bắt cá đỏ, cá minh thái và cá tuyết haddock Bắc Mỹ ngoài khơi Vịnh Marine và Georges sẽ bị bị mất chứng nhận của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) trong vòng 30 ngày.