IUU gây thiệt hại hàng trăm triệu USD/năm: Cần nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản