Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh
SHATICO
Khu công nghiệp Vĩnh Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
HÀ TĨNH
Chế biến, xuất khẩu, nuôi trồng
84 239 3868333
84 239 3868308
shaticof.45@gmail.com/hoang.hoanglien2074@gmail.com
www.shatico.vn
DL 45
HACCP
Tôm, mực đông lạnh