[Video] Việt Nam quyết tâm phát triển thủy sản bền vững

Thông thường cứ sáu tháng EU sẽ kiểm tra và đánh giá lại một lần, trên cơ sở đó để có những hành động tiếp theo. Chúng ta đã quyết tâm và rất chủ động trên nhiều khía cạnh, và với chuyến thăm này ta có dịp làm cho phía bạn hiểu thêm về quyết tâm của Việt Nam, thuyết phục bạn chia sẻ những kết quả đó cũng như thấu hiểu những gì còn bất cập do yếu tố khách quan.