[Video] Thẻ vàng IUU của châu Âu và hành động của chúng ta

Thẻ vàng IUU là 1 khó khăn lớn cho ngành thủy sản đánh bắt nhưng cũng là cơ hội để ngành cơ cấu và hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá đảm bảo phát triển bền vững. Trong 6 tháng bị phạt thẻ vàng chúng ta phải nỗ lực hết mình để chứng minh Việt Nam có những động thái tích cực nhằm cải thiện tình hình đánh bắt bất hợp pháp, khai thác tận diệt. Việc tăng cường hiểu biết của từng đối tượng tham gia chuỗi liên kết hết sức quan trọng và chúng ta hãy biến những nỗ lực của Chính phủ, của ngành thành nỗ lực của từng cá nhân liên quan.