[Video] Đối thoại với đại diện VASEP về việc EU ra thẻ vàng đối với Việt Nam

Tham gia thị trường thế giới nhất là XK sang các nước phát triển chúng ta sẽ phải tuân thủ về nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động…các tiêu chuẩn này sẽ ngày càng cao và ngày càng nhiều và trở thành những chương quan trọng trong các Hiệp định Thương mại Tự do, ví dụ EVFTA. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để chúng ta tạo ra những thay đổi tích cực vì sự phát triển bền vững.