[Video] Nafiqad tiếp tục yêu cầu Mỹ công nhận các nhà máy sản xuất cá tra

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Nafiqad đã đề nghị Cục kiểm tra và an toàn thực phẩm - FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ công nhận bổ sung cho 22 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ.