Công văn 97/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

97/CV-VASEP
07/08/2021
VASEP
Ngày 07/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn số 97/CV-VASEP gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Phúc đáp công văn số 3634/BTNMT-TCMT ngày 2/7/2021 của Quý Bộ về góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sau khi gửi xin ý kiến Doanh nghiệp (DN) thành viên, có một số ý kiến góp ý:

1. Mục a Khoản 4 Điều 25 của Dự thảo.

2. Khoản 4 Điều 38 của Dự thảo.

3. Khoản 2 Điều 62 của Dự thảo.

4. Khoản 2 Điều 88 và Khoản 1 Điều 89 của Dự thảo.

5. Khoản 6 Điều 88 của Dự thảo.

6. Khoản 2 Điều 90 của Dự thảo.

7. Khoản 3 Điều 90 của Dự thảo.

8. Mục c Khoản 4 Điều 90 của Dự thảo.

9. Khoản 1 Điều 91 của Dự thảo.

10. Khoản 2,3, 4 Điều 91 của Dự thảo.

11. Khoản 1 Điều 92 của Dự thảo.

12. Khoản 3 Điều 92 của Dự thảo.

13. Khoản 3, 4 Điều 91 và Khoản 5 Điều 92 của Dự thảo.

14. Mục c Khoản 3 Điều 93 của Dự thảo.

15. Khoản 1, 2,3 Điều 97 của Dự thảo.

16. Khoản1, 2, 3 Điều 99 và Khoản1, 2, 3 Điều 100 của Dự thảo.

17. Mục a, b, c Khoản 5 Điều 118 của Dự thảo.

18. Khoản 1 Điều 197 của Dự thảo.

19. Hạng mục 16 Mục III của Phụ lục 6 của Dự thảo.

20. Mục 10 Phần IV Phụ lục 7a của Dự thảo.

21. Cột 6 Phụ lục 55 của Dự thảo về Quy cách tái chế.

22. Phân nhóm G.1.1 và G.1.2 của Phụ lục 55.

23. Phụ lục 7b

Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP