Công văn 101/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

101/CV-VASEP
25/08/2021
VASEP
Ngày 25/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 101/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Môi trường, VCCI v.v Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Tiếp nối công văn số 97/CV-VASEP ngày 07/8/2021 của Hiệp hội VASEP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về góp ý cho Dự thảo Nghị  định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) phiên bản ngày 08/7/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý cho Dự thảo phiên bản ngày 10/8/2021 như sau:

I. Nhận xét chung.

1. Về phạm vi nội dung hướng dẫn tại Nghị định.

2. Về khoản “đóng góp tài chính” vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

3. Về hiệu lực áp dụng.

II. Góp ý chi tiết.

1. Mục a Khoản 4 Điều 25 của Dự thảo.

2. Khoản 2 Điều 62 của Dự thảo.

3. Khoản 1 Điều 88 của Dự thảo.

4. Khoản 6 Điều 89 của Dự thảo.

5. Khoản 4 Điều 91 của Dự thảo.

6. Mục c Khoản 3 Điều 90 của Dự thảo

7. Khoản 5 Điều 91 của Dự thảo.

8. Khoản 1 Điều 92 của Dự thảo.

9. Khoản 2 Điều 92 của Dự thảo.

10. Mục c Khoản 3 Điều 93 của Dự thảo.

11. Khoản 1, 2 Điều 97 của Dự thảo.

12. Khoản 1, 2, 3 Điều 99 và Khoản1, 2, 3 Điều 100 của Dự thảo.

13. Mục a, b, c Khoản 5 Điều 118 của Dự thảo.

14. Hạng mục 16 Mục III của Phụ lục 6 của Dự thảo.

15. Mục 10 Phần IV Phụ lục 7a của Dự thảo.

16. Mục 6 Phần IV Phụ lục 7b của Dự thảo.

17. Cột 7 Phụ lục 50 của Dự thảo về Quy cách tái chế bắt buộc.

18. Phân nhóm G.1.1 và G.1.2 của Phụ lục 50

Hiệp hội trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên.

Dự thảo Nghị định (phần chính)

Dự thảo Nghị định (phần phụ lục).

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP