SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
406/NQ-UBTVQH15 19/10/2021 19/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15: ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
72/2020/QH14 17/11/2020 01/01/2022 Luật Luật 72/2020/QH14: bảo vệ môi trường
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Bản chính thức của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
72/2018/QH14 12/11/2018 Nghị quyết Nghị quyết 72/2018/QH14: phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
459/NQ-UBTVQH14 12/12/2017 Nghị quyết Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14: Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh
47/2017/TT-BYT 22/12/2017 15/02/2018 Thông tư Thông 47/2017/TT-BYT: Danh mục hoạt chất cấm sử dụng hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng y tế tại Việt Nam
49/2017/QH14 13/11/2017 01/07/2018 Nghị quyết Nghị quyết 49/2017/QH14: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2018 Luật Luật số 58/2014/QH13: Bảo hiểm hội
18/2017/QH14 21/11/2017 01/01/2019 Luật Luật số 18/2017/QH14: Luật Thủy sản
05/2017/QH14 12/06/2017 01/01/2018 Luật Luật số 05/2017/QH14: Quản Ngoại thương 2017
04/2017/QH14 12/06/2017 01/01/2018 Luật Luật số 04/2017/QH14: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa
43/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết Nghị quyết số: 43/2017/QH14: Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
03/2016/QH14 22/11/2016 01/01/2017 Luật Luật số 03/2016/QH14: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện của Luật đầu
28/2016/QH14 11/11/2016 01/01/2017 Nghị quyết Nghị quyết 28/2016/QH14: Sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
55/2010/QH12 24/11/2010 01/01/2011 Nghị quyết Nghị quyết số: 55/2010/QH12: Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 Luật Luật số 106/2016/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản thuế
107/2016/QH13 06/04/2016 01/09/2016 Luật Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
97/2015/QH13 25/11/2015 01/01/2017 Luật Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13
88/2015/QH13 20/11/2015 01/01/2017 Luật Luật Kế toán số 88/2015/QH13
97/2015/QH13 25/11/2015 01/01/2017 Luật Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13