Công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU

1090/XNK-TS
30/09/2020
Bộ Công Thương
Ngày 30/9/2020, Cục Xuất nhập khẩu (XNK), Bộ Công thương, đã ban hành công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Cục XNK cho biết Cục đã thường xuyên phối hợp với VASEP thực hiện các công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU ở Việt Nam, phát hành rộng rãi các ấn phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh về chống khai thác IUU tới cộng đồng DN, ngư dân, các cơ quan quản lý, các tổ chức cũng như cá nhân liên quan trong và ngoài nước nhằm truyền thông về sự nỗ lực, quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ của Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị, quy định của EC liên quan đến IUU.

Cục XNK đã gửi kèm theo các tài liệu, văn bản liên quan đến chống khai thác IUU và đề nghị Sở Công thương 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã được đề cập tại công văn số 0959/XNK-NS như đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU…nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Công thương, góp phần duy trì và giữ vững thị phần XNK hải sản của Việt Nam tại thị trường EU trong thời gian tới.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP