SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 01/02/2022 Thông tư Thông 112/2021/TT-BTC: quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí trong lĩnh vực quản nuôi trồng thủy sản
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 17/12/2021 Thông tư Thông 94/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 17/12/2021 Thông tư Thông 94/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
12312/BTC-CST 27/11/2021 Công văn Công văn 12312/BTC-CST: soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
4144/TCT-CS 28/10/2021 Công văn Công văn 4144/TCT-CS: giới thiệu các nội dung mới tại Thông 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ
10844/BTC-CST 29/09/2021 Công văn Công văn 10844/BTC-CST: ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
74/2021/TT-BTC 27/08/2021 12/10/2021 Thông tư Thông 74/2021/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
3980/TCHQ-GSQL: 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 19/09/2021 Thông tư Thông 67/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 06/08/2021 Thông tư Thông 68/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
3760/TCHQ-CNTT 28/07/2021 Công văn Công văn 3760/TCHQ-CNTT: tra cứu C/O mẫu D điện tử
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 47/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
2669/TCHQ-GSQL 31/05/2021 Công văn Công văn 2669/TCHQ-GSQL: tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP EVFTA
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/-TCHQ: ban hành bảng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn sử dụng
2224/TCHQ-PC 13/05/2021 13/05/2021 Công văn Công văn 2224/TCHQ-PC: thực hiện Nghị định 128/2020/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
28/2021/TT-BTC 27/04/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 28/2021/TT-BTC: Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
12/QĐ-BTC 07/01/2021 07/01/2021 Quyết định Quyết định 12/-BTC: công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán
05/CĐ-TCT 20/04/2021 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai nghị định 52/2021/-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2021
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế