SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
159/QĐ-BNN-TCTS 17/01/2022 01/02/2022 Quyết định Quyết định 159/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 10/01/2022 Nghị định Nghị định 08/2022/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
2264/QĐ-TTg 31/12/2021 31/12/2021 Quyết định Quyết định 2264/-TTg: hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
352/TB-VPCP 30/12/2021 Thông báo Thông báo 352/TB-VPCP: kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế - hội năm 2021
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 01/02/2022 Thông tư Thông 112/2021/TT-BTC: quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí trong lĩnh vực quản nuôi trồng thủy sản
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Văn Thành về xử các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi Nghị định 43/2017/-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 15/12/2021 Quyết định Quyết định 3749/-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
4788/QĐ-BNN-VP 06/12/2021 06/12/2021 Quyết định Quyết định 4788/-BNN-VP: phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
14/2021/TT-BNNPTNT 01/12/2021 01/06/2022 Thông tư Thông 14/2021/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu tênkiểm dịchđối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 249