XNK thủy sản thế giới

 

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc năm 2021 21/01/2022
Nhập khẩu cá phile đông lạnh và chả cá, surimi vào Hàn Quốc năm 2021 21/01/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2021 21/01/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, năm 2020 – 2021 21/01/2022
Nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng 1 – tháng 11/2021 14/01/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, tháng 1 – tháng 11/2021 14/01/2022
Nhập khẩu cá tra, cá da trơn và cá rô phi của Mỹ, tháng 1 – tháng 11/2021 14/01/2022
Nhập khẩu nhuyễn thể của Mỹ, tháng 1 – tháng 11/2021 14/01/2022
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, 10 tháng đầu năm 2021 08/01/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản, 10 tháng đầu năm 2021 08/01/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, 10 tháng đầu năm 2021 08/01/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, 10 tháng đầu năm 2021 08/01/2022
Nhập khẩu tôm của Anh 9 tháng đầu năm 2021 10/12/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Anh 9 tháng đầu năm 2021 10/12/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Anh 9 tháng đầu năm 2021 10/12/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh 9 tháng đầu năm 2021 10/12/2021
Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2021 03/12/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2021 03/12/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2021 03/12/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm 2021 03/12/2021