Nhằm phòng tránh, giảm thiểu các rủi ro liên quan HĐ XNK thủy sản, nâng cao năng lực cho DN, đặc biết trong bối cảnh diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với nhiều thách thức và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng..., có thể xảy ra các tranh chấp HĐ XNK khi các điều khoản không được ràng buộc rõ ràng trách nhiệm.

Đại hội Toàn thể Hiệp hội VASEP nhiệm kỳ 6 (2020 – 2025)

Hội nghị Toàn thể Hội viên VASEP 2019: Nhận định cơ hội, thách thức và chiến lược mục tiêu năm 2019 - 2020

Hội nghị toàn thể hội viên VASEP 2017

Hội nghị toàn thể hội viên VASEP 2016

Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2012  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM