Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (20/1/2022, Yên/Kg) 21/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 14/1 – 20/1/2022 21/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 7/1 – 13/1/2022 21/01/2022
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 14/1 – 20/1/2022 21/01/2022
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (13/1/2022, Yên/Kg) 14/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 7/1 – 13/1/2022 14/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 7/1 – 13/1/2022 14/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 30/12/2021 – 6/1/2022 14/01/2022
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 7/1 – 13/1/2022 14/01/2022
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (6/1/2022, Yên/Kg) 07/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 30/12/2021 – 6/1/2022 07/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 30/12/2021 – 6/1/2022 07/01/2022
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 24/12 – 30/12/2021 07/01/2022
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 30/12/2021 – 6/1/2022 07/01/2022
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (9/12/2021, Yên/Kg) 10/12/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/12 – 9/12/2021 10/12/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang, ngày 9/12/2021 10/12/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 26/11 – 2/12/2021 10/12/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 3/12 – 9/12/2021 10/12/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (3/12/2021, Yên/Kg) 03/12/2021