Hộ nuôi tôm, cá tra được cơ cấu nợ trong 3 năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định về chính sách tín dụng đối với các khoản nợ quá hạn của các hộ nuôi tôm và cá tra. Theo đó, kể từ ngày 16/4/2014, các ngân hàng sẽ cơ cấu lại những khoản nợ gặp khó khăn của nhóm khách hàng này trong thời gian tối đa 3 năm. Ngoài ra các ngân hàng này cũng không thu lãi quá hạn với các khoản nợ được cơ cấu. Nợ gốc sẽ được ưu tiên thu trước nợ lãi và nếu khách hàng đã trả xong nợ gốc chưa trả hết nợ lãi thì ngân hàng phải thỏa thuận để có kế hoạch thu dần các năm tiếp theo...