VASEP Highlight - Tôm T1/2022: toàn cảnh XK tôm 2021 và dự báo 2022