Hội thảo Quốc tế: Cải thiện nuôi tôm có trách nhiệm tại Việt Nam