Điều chỉnh một số quy định trong bảo hiểm nông nghiệp cho con tôm ở đồng bằng sông Cửu Long

Điều chỉnh một số quy định trong bảo hiểm nông nghiệp cho con tôm ở đồng bằng sông Cửu Long