[Video] Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19?

3,82% là mức tăng trưởng kinh tế quý 1 thấp nhất của Việt Nam trong 10 năm qua. Chính phủ vẫn kiên định chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,8%. Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh?