Công văn 6281/BCT-TTTN: hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước

6281/BCT-TTTN
26/08/2019
Bộ Công Thương
Ngày 26/8/2019, Bộ Công thương đã ban hành công văn 6281/BCT-TTTN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước.

Theo đó, Bộ Công thương đề nghị Bộ NN&PTNT:

- Sớm ban hành Thông tư quy định về ngưỡng giới hạn phân tích tối thiểu (MRPL) của các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết Phiên họp chính phủ thường kỳ số 23/NQ-CP và Thông báo số 233/TP-VPCP.

- Xem xét đề xuất của VASEP (công văn 73/2019/CV-VASEP) nhằm tháo gỡ vướng mắc về việc đưa 02 kháng sinh Enrofloxacin và Ciprofloxacin từ Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, sang Danh mục hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản với ngưỡng giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) ≤ 100ppb như quy định hiện hành của châu Âu.

- Phối hợp với Bộ Công thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và VASEP tổ chức các hoạt động về truyền thông, XTTM, kết nối cung cầu nhằm mục đích kết nối thực phẩm an toàn sản xuất trong nước vào hệ thống phân phối hàng hóa tại thị trường trong nước và XK.