Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản

75/QLCL-CL1
19/01/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 18/01/2022, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản (NAFIQAD) đã có Công văn 75/QLCL-CL1 về việc tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản.

Theo đó, nhằm phổ biến, hướng quy thực hiện quy định mới của Việt Nam, thị trường nhập khẩu về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm nói chung, thủy sản và sản phẩm nói riêng, Cục Quản lý lượng nông lâm sản và thủy sản dự kiến tổ chức Hội nghị trực tuyến: “Giới thiệu các quy định mới về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh thủy sản của Việt Nam, thị trường nhập khẩu”.

- Mục tiêu hội nghị:

+ Phổ biến, tuyên truyền các quy định mới của Việt Nam, thị trường nhập khẩu thủy sản về đảm bảo CL, ATTP, ATDB

+ Hướng dẫn đăng ký xuất khẩu trên hệ thống quản lý thương mại quốc tế của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

+ Thảo luận, lấy ý kiến về một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của Thông tư 48/2013/BNN-PTNT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Hội nghị dự kiến 01 buổi từ 8h00-12h00 ngày 25/01/2022 bằng hình thức trực tuyến.