Báo cáo “Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của CPTPP: Trường hợp của Việt Nam”

Đây là báo cáo trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật về thương mại và năng lực cạnh tranh cho Việt Nam theo chương trình Hợp tác Ngân hàng Thế giới – Australia Giai đoạn 2 (ABP-2), là một Quỹ tín thác của Australia do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Báo cáo đánh giá tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn gọi là TPP-11). Tác động tiềm tàng của CPTPP được so sánh với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương ban đầu (TPP-12) đối với Việt Nam.

Báo cáo chi tiết xin xem tại đây

Tin cùng chuyên mục