Quy định EUsố 1169/2011 ngày 22.11.2011 của Ủy Ban Châu Âu (Luật về ghi nhãn thực phẩm)

Ngày 22/11/2011, Ủy ban Châu Âu đã ban hành quy định EU số 1169/2011 về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, quy định này sửa đổi, bổ sung Quy định (EC) số 1924/2006 và (EC) số 1925/2006, và sẽ hủy bỏ Chỉ thị 87/250/EEC, Chỉ thị 90/496/EEC, Chỉ thị 1999/10/EC, Chỉ thị 2000/13/EC, Chỉ thị 2002/67/EC và 2008/5/EC và Quy định (EC) No 608/2004 kể từ ngày 13/12/2014.

Thực phẩm đã đưa ra tiêu thụ trên thị trường hoặc đã được ghi nhãn trước ngày 13/12/2014 không phải tuân thủ các yêu cầu của Quy định này cho tới khi chúng được tiêu thụ hết. 

Từ 13/12/2014 đến 13/12/2016, các công bố về dinh dưỡng thực phẩm được cung cấp theo nguyên tắc tự nguyên và tuân thủ yêu cầu của Điều 30 đến 35 Quy định này.

Tài liệu gốc

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục