Tags:

kinh doanh

(vasep.com.vn) Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết: 01 và 02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây được coi như “kim chỉ nam” nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.