QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HÀNG THỦY SẢN CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HÀNG THỦY SẢN CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Thứ 6, 06/11/2015 | 08:36 GTM +07

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP HÀNG THỦY SẢN

CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Chương I

GIỚI THIỆU CHUNG

Điều 1:

Câu lạc bộ Doanh nghiệp cung cấp hàng Thủy sản cho thị trường Nội địa là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp có hàng thủy sản cung cấp cho thị trường nội địa, nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động, giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng của sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng nội địa và có tiếng nói chung, hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi với các kênh bán lẻ tại Việt Nam.

Điều 2:

Câu lạc bộ Doanh nghiệp cung cấp hàng Thủy sản cho thị trường Nội địa là một bộ phận hoạt động của Ủy ban Hải sản VASEP thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chương II

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 3: Tên gọi

* Tên chính thức: Câu lạc bộ Doanh nghiệp cung cấp hàng Thủy sản cho Thị trường Nội địa.

* Tên viết tắt: CLB hàng nội địa VASEP

* Thông tin liên hệ qua địa chỉ hòm thư: hangnoidia@vasep.com.vn

Điều 4: Chức năng

1. Tập hợp, tạo ra môi trường liên kết giúp các thành viên nâng cao chất lượng và hiệu quả SX kinh doanh hàng thủy sản cung cấp cho các kênh bán lẻ;

2. Phát triển các hình thức phối hợp hoạt động giữa các thành viên CLB trên cơ sở tự nguyện, các bên cùng có lợi.

3. Xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi với các kênh bán lẻ tại Việt Nam;

4. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CLB.

Điều 5: Phương thức hoạt động

1. Sinh hoạt tập trung định kỳ hàng Quý theo chủ đề được ấn định trước.

2. Tổ chức các sự kiện

3. Tổ chức gặp gỡ đột xuất khi có vướng mắc tập trung của đông đảo DN cần giải quyết gấp

4. Các chủ đề được thống nhất theo nguyên tắc dân chủ dựa trên ý kiến của tất cả các thành viên và thông qua của Ban Chủ nhiệm.

Chương III

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 6: Đối tượng tham gia

Là các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp trực tiếp hàng thủy sản cho thị trường nội địa qua các kênh bán lẻ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ, có tâm huyết với việc phát triển thị trường nội địa, chấp nhận tuân thủ theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 7: Thủ tục tham gia Câu lạc bộ:

Những đối tượng nói ở Điều 6 phải có Đơn xin tham gia Câu lạc bộ theo Mẫu quy định của Câu lạc bộ và được Ban Chủ nhiệm CLB đồng ý thông qua.

Điều 8: Quyền lợi của thành viên:

1. Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ tổ chức;

2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

3. Yêu cầu tập thể bảo vệ quyền lợi uy tín của doanh nghiệp mình khi bị các thành viên, tổ chức cá nhân khác xâm phạm.

4. Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và những vấn đề khác.

5. Được cập nhật các thông tin và các chương trình hỗ trợ của VASEP và CLB.

Điều 9: Nghĩa vụ của thành viên:

1. Tuân thủ đầy đủ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

2. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ và nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng Câu lạc bộ và các hoạt động của CLB. Trường hợp người đại diện của thành viên không tham dự được, cần ủy quyền và cử đúng người tham gia đầy đủ.

3. Chia sẻ thông tin cho các thành viên của CLB khi thấy các thông tin là có ích, cần thiết hoặc khi được yêu cầu từ Ban Chủ nhiệm và Ban Thư ký CLB.

4. Thực thi nghiêm chỉnh các Nghị quyết và nội dung của CLB khi đã được thống nhất, thông qua.

5. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chủ nhiệm phân công.

6. Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Câu lạc bộ. Luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của DN thành viên.

7. Tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ.

Điều 10: Chế tài đối với các thành viên:

1. Nhắc nhở lần đầu từ Ban Chủ nhiệm qua email, fax hoặc điện thoại đối với các thành viên: (1) không tham dự sinh hoạt và đóng góp ý kiến ở 2 lần sinh hoạt liên tiếp; (2) không chia sẻ thông tin cần thiết khi được yêu cầu đến lần thứ 3; (3) không thực thi đúng nội dung cam kết đã thông qua của CLB và (4) có các hành vi và phát ngôn đi ngược lại lợi ích của CLB, ảnh hưởng đến uy tín của CLB và Hiệp hội VASEP.

2. Khai trừ tư cách thành viên CLB đối với các trường hợp sau đây và được 2/3 thành viên Ban Chủ nhiệm tán thành: (1) bị nhắc nhở đến lần thứ 2, (2) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện và uy tín của CLB và Hiệp hội VASEP, (3) tự nguyện xin rút khỏi CLB.

Chương IV

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

 

Điều 11: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

1. Ban chủ nhiệm CLB gồm đại diện lãnh đạo Hiệp hội (Chủ nhiệm CLB), Văn phòng Hiệp hội và các DN thành viên tham gia CLB. Ban chủ nhiệm có 3 - 6 người bao gồm:

- 01 chủ nhiệm.

- Các ủy viên phụ trách các nhóm sản phẩm cung cấp (cá tra, tôm, hàng nhập khẩu và thực phẩm chế biến các loại).

2. Ban Chủ nhiệm được bầu dựa theo nguyên tắc bầu cử dân chủ, công khai.

3. Văn phòng Hiệp hội VASEP là bộ phận tổ chức, thực hiện các hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 12: Nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm

1. Tập hợp, tạo ra môi trường liên kết giúp các thành viên nâng cao chất lượng và hiệu quả SX kinh doanh hàng thủy sản cung cấp cho các kênh bán lẻ.

2. Phát triển các hình thức phối hợp hoạt động giữa các thành viên CLB trên cơ sở tự nguyện, các bên cùng có lợi.

3. Xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi với các kênh bán lẻ tại Việt Nam;

4. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CLB.

5. Ban Chủ nhiệm thông qua Văn phòng Hiệp hội để tiếp nhận và tập hợp các thông tin, phản ánh của các doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ một cách thường xuyên và chủ động triển khai các hoạt động, biện pháp cần thiết để đáp ứng mục đích, tôn chỉ hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 13: Nhiệm vụ của Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Chủ nhiệm CLB đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Ủy bản Hải sản VASEP, là người đại diện Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội và đối ngoại, có trách nhiệm:

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch & phương thức hoạt động của CLB.

2. Chỉ đạo nội dung các kỳ họp của Câu lạc bộ.

3. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, nội dung thống nhất của CLB.

4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch hoặc bất thường.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo qui định của nhà nước ban hành.

6. Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 14: Nhiệm vụ của các Ủy viên phụ trách các nhóm sản phẩm cung cấp

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, cung cấp và chính sách về mảng sản phẩm mình phụ trách theo phân công của Chủ nhiệm. Có nhiệm vụ báo cáo cho Chủ nhiệm về công việc của mình.

2. Thực thi và hỗ trợ Chủ nhiệm CLB và Văn phòng HH khi được yêu cầu.

3. Chủ động và tích cực thông tin về hoạt động của nhóm sản phẩm với Ban Chủ nhiệm và CLB.

Chương V

TÀI CHÍNH

Điều 15: Nguồn thu

Nguồn quỹ hoạt động của Câu lạc bộ từ các nguồn sau:

1. Văn phòng Hiệp hội VASEP;

2. Sự đóng góp của các thành viên;

3. Từ nguồn hỗ trợ khác nếu có.

Điều 16: Nguồn chi

1. Các khoản chi hành chính phí;

2. Chi phí cho các hoạt động của Câu lạc bộ;

3. Chi phí phục vụ cho quan hệ đối ngoại;

4. Chi khác.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17:

Quy chế này được Câu lạc bộ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2011.

Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế này. Trong quá trình thực hiện, quy chế sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với hoạt động thực tế của Câu lạc bộ.

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ                  

Nguyễn Thị Thu Sắc                         

Phó Chủ tịch VASEP, Chủ tịch UB Hải sản VASEP

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --
    BÌNH LUẬN
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1946

Tổng lượt truy cập: 128004420

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.