Vệ sinh an toàn thực phẩm

(31/10/2013)

 QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HÀN QUỐC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Các cơ quan ban hành Luật về An toàn thực phẩm ở Hàn Quốc là: Cục Quản lý dược và Thực phẩm Hàn Quốc (Korea Food and Drug Administration-(KFDA) làm việc An toàn thực phẩm từ năm 1945. Đây là một trong những cơ quan của Chính phủ Hàn Quốc.

Tháng tư năm 1996, Cục Quản lý dược và Thực phẩm Hàn Quốc và sáu khu vực văn phòng được thành lập. Đó là làm tăng tới tình trạng của chính quyền (Hàn Quốc Thực phẩm và Cục Quản lý dược), vào năm 1998. Trong năm 2004, hệ thống được cơ cấu lại với việc tạo ra Phòng các thiết bị y tế Quản lý và hỗ trợ kỹ thuật Các sản phẩm sinh học,  Phòng. Tầm nhìn: Phát huy sức khỏe cộng đồng bằng cách bảo đảm sự an toàn và hiệu quả của các loại thực phẩm. dược phẩm, thiết bị y tế và mỹ phẩm, và hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

IOAS là một tổ chức Chứng nhận đăng ký tại KFDA: "hữu cơ" hoặc khiếu nại liên quan có thể được dán nhãn trên sản phẩm thực phẩm khi giấy chứng nhận hữu cơ được coi là hợp lệ bởi KFDA. KFDA thừa nhận giấy chứng nhận hữu cơ có thể được ban hành bởi (1) IFOAM (Liên đoàn Quốc tế của Phong trào Nông nghiệp hữu cơ) và  (2) cơ quan chứng nhận Chính phủ công nhận cơ quan chứng nhận - 328 cơ quan ở 29 quốc gia đã được đăng ký tại KFDA.

* Nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, thùng chứa và gói hoặc thực phẩm chức năng y tế → KFDA (Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc).

* Chăn nuôi nhập khẩu, sản phẩm chăn nuôi (bao gồm sản phẩm sữa) → NVRQS (dịch vụ Nghiên cứu và kiểm dịch thú y Quốc gia) -Đóng gói thịt, sữa và sản phẩm sữa (bơ, pho mát), patties hamburger, thịt bóng và các sản phẩm chế biến khác được quy định của Luật Quản lý vệ sinh chăn nuôi.

* Nhập khẩu Thủy sản → NFIS (dịch vụ Kiểm tra Chất lượng sản phẩm thủy sản Quốc gia) – Sản phẩm Tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, khử nước, hải sản có thể được công nhận đặc điểm của nó.

* Viện Quốc gia về An toàn thực phẩm và dược phẩm (NIFDS) được đánh giá đang hoạt động là tốt. Viện Quốc gia về An toàn thực phẩm và dược phẩm đánh giá là một tổ chức quốc gia cho thử nghiệm độc tính và nghiên cứu. Theo các thực phẩm Hàn Quốc và Cục Quản lý dược, Viện thực hiện nghiên cứu về độc học, dược học, và phân tích rủi ro của các loại thực phẩm, thuốc, và các chất phụ gia của họ. Viện phấn đấu quan trọng chủ yếu là để hiểu cơ chế sinh học gây ra và cải thiện phương pháp đánh giá của con người tiếp xúc, nhạy cảm, và nguy cơ do (1) tiến hành cơ bản, ứng dụng, nghiên cứu chính sách và kiểm tra chặt chẽ về mặt sinh học gây tác hại trên sản phẩm quy định như thực phẩm, thực phẩm phụ gia, và các loại thuốc, và (2) điều hành các chương trình độc học quốc gia cho sự phát triển thử nghiệm độc tính và kiểm tra hóa chất nguy hiểm. đánh giá. Viện bảo đảm an toàn bằng cách điều tra (1) và nghiên cứu về an toàn bởi các nhà nghiên cứu của riêng mình, (2) hợp đồng nghiên cứu của các viện sĩ hàn lâm bên ngoài và các trung tâm nghiên cứu.

Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 70% lượng tiêu thụ thực phẩm của mình để sự an toàn của thực phẩm nhập khẩu là một ưu tiên quan trọng đối với chính phủ Hàn Quốc và lý do tại sao một khung pháp lý nghiêm ngặt được đặt ra để bảo vệ sức khỏe của người dân. Bộ Y tế và Phúc lợi (MHW) là cơ quan chịu trách nhiệm về các chính sách vệ sinh thực phẩm, thủ tục, trong khi các thực phẩm Hàn Quốc và Cục Quản lý dược (KFDA) chịu trách nhiệm thi hành pháp luật liên quan và các quy định để đảm bảo sản phẩm thực phẩm, cả trong và ngoài nước, là an toàn, dán nhãn chính xác mà không có thông tin sai lệch hoặc quảng cáo. 


Các Quy định về Luật Thực phẩm chính của Hàn Quốc bao gồm: 

§  Luật Vệ Sinh Thực Phẩm (1962).

§  Luật về chế biến thịt và sản phẩm gia cầm (1962)

§  Luật về quản lý chất lượng Nông nghiệp / Thuỷ sản  (1999)

§  Luật Sức khỏe và Thực phẩm chức năng (2002)

§  Luật cơ bản về An toàn thực phẩm (2008)

Luật vệ sinh thực phẩm gần đây đã được sửa đổi vào năm 2009.

Liên quan đến xây dựng các quy định, chính phủ Hàn Quốc xem xét sự tự tin của người tiêu dùng như là một mục tiêu quan trọng trong một chính sách thực phẩm thành công.

Luật Vệ sinh thực phẩm -có mục đích  – là nhằm: Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng bằng cách:  Ngăn chặn những mối nguy hiện diện trong thực phẩm và cung cấp thông tin có liên quan đến người tiêu dùng. Luật cơ bản về An toàn thực phẩm– có mục đích -Bảo đảm an toàn cuộc sống lành mạnh và chế độ ăn uống ; Thiết lập các nhân tố cần thiết  về chính sách An toàn thực phẩm Quốc gia; Phối hợp chung và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan khác nhau có liên quan đến từ nông trại đến bàn ăn.

Các Quy định về An toàn thực phẩm nhằm mục tiêu chính là: (1) Bảo vệ sức khỏe từ: các chất ô nhiễm, nguy hiểm Y tế trong thực phẩm; Được chấp thuận / bất hợp pháp sử dụng thuốc / Hóa chất;  Tạp chất hoặc Thực phẩm và Thông tin gây hiểu lầm / Quảng cáo và (2) Đẩy mạnh giáo dục người tiêu dùng .

Luật An toàn thực phẩm cơ bản năm 2008 đã đánh dấu nâng cao điều phối và hợp tác với các nhà chức trách có thẩm quyền; thành lập trách nhiệm của các chính phủ và địa phương; nhấn mạnh sự hài hòa với quốc tế WTO, tiêu chuẩn Codex, OIE, vv và thành lập Hội đồng An toàn thực phẩm để giám sát các vấn đề An toàn thực phẩm quốc gia. Luật An toàn thực phẩm cơ bản năm 2008 đã thành lập Ủy ban chuyên gia cho cơ sở khoa học âm thanh và đánh giá rủi ro; Giới thiệu một Đề án mới để đáp ứng khẩn cấp và truy xuất nguồn gốc; Đẩy mạnh thông tin công cộng và rủi ro truyền thông; nhấn mạnh tầm quan trọng của Phân tích rủi ro trong các phương pháp tiếp cận. (đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, truyền thông rủi ro).

Luật về Vệ sinh thực phẩm gần đây đã được sửa đổi hoàn toàn .- Cơ bản yêu cầu về vệ sinh để phân phối sản xuất, quá trình, và bán hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm - Tiêu chuẩn / quy trình cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu đóng gói thực phẩm - Chất lượng và An toàn ; Tiêu chuẩn - điều tiết hành động ( thực thi, kiểm soát nhập khẩu, bán hàng cấm đối với thực phẩm bất hợp pháp / tạp, hình phạt, hình phạt).

Luật về Vệ sinh thực phẩm bao gồm: Cấm bán hàng cho các chất độc hại trong thực phẩm; Cấm bán hàng với gian lận Y tế; Yêu cầu và tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm, Dán nhãn dinh dưỡng, Nước sản xuất nhãn vv .Truy xuất nguồn gốc , Thiết lập các tiêu chuẩn và chỉ cho Thực phẩm (Food Code) và phụ gia (Mã Phụ gia thực phẩm); Bắt buộc đánh giá rủi ro cho sức khỏe; Thủ tục đánh giá an toàn bắt buộc đối với GMOs; Thực phẩm kiểm soát hoạt động nhập khẩu và Hoạt động giám sát dịch bệnh do thực phẩm

Luật về Vệ sinh thực phẩm 2009 vừa được giới thiệu về Người dùng có thể yêu cầu xét nghiệm / kiểm tra các loại thực phẩm nhất định, cơ sở chế biến thực phẩm; việc ứng cứu khẩn cấp và có kế hoạch dự phòng và Thành lập Trung tâm Thông tin về An toàn thực phẩm EWHA

Luật Sức khỏe và Thực phẩm chức năng  2002: Quy định Thực phẩm bổ sung;  Đánh giá và phê duyệt hệ thống các chất bổ sung thực phẩm đối với sức khỏe; và mở rộng phạm vi của mình đối với thực phẩm chức năng

Luật thực phẩm có mục tiêu là quan tâm đầu tiên đến sự an toàn cảu Người tiêu dùng; để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng;  đảm bảo Thực tiễn Thương mại Quốc tế về Thực phẩm  và Quy chế và các hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cách tiếp cận như: Phân tích rủi ro

Tóm lại Hàn Quốc quy định An toàn thực phẩm đã được cải thiện kể từ khi luật pháp đầu tiên năm 1962. Luật Thực phẩm chức năng y tế được giới thiệu trong năm 2002 là duy nhất. Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực để cơ cấu lại sự tự tin của công chúng. Hợp tác quốc tế về các vấn đề An toàn thực phẩm là cần thiết cho sự hài hòa toàn cầu.


Quy định 

»Phụ gia 

»Hành vi Thực phẩm / Quy định / sửa đổi 

»Hướng dẫn / Chính sách 

»Ghi nhãn 

»Mới nhất 

»Dinh Dưỡng / hữu cơ / Thực phẩm chức năng 

»Dư lượng

 

Website

http://www.kca.go.kr/web/img/eng/

http://www.pacificbridgemedical.com/countries/korea/kfda

http://foodlawasia.foodlaw.org/2009/11/china-japan-south-korea-sign-food.html

http://asianfoodreg.com/asia.php?id=10

Asian Food Regulation Information Service

http://asianfoodreg.com/regulations_standard.php?id=18

 

JMPR (Joint FAO/WHO meetings on Food Additives):

Ủy ban hỗ trợ chuyên nghành dư lương thuốc bảo vệ thực vật.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jecfa.jsp

 

JECFA (Joint FAO/WHO meetings on Food Additives):

Ủy ban hỗ trợ chuyên nghành về phụ gia thực phẩm.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jecfa.jsp

 

JEMRA (Joint FAO/WHO meetings on Microbiological Risk Assessment):

Ủy ban hỗn hợp chuyên nghành về đánh giá nguy cơ vi sinh vật.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jemra.jsp

 

INFOSAN (International Food Safety Authorities network)

http://www.who.int/foodsafety/fs_manegement/infosan/en/

 

ATFC (Asean Task Force on Codex):

http://atfc.aseanfoodsafetynetwork.net/

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1428

Tổng lượt truy cập: 130954243

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.