Vệ sinh an toàn thực phẩm

(18/10/2013)

Nội dung Yêu cầu và Quy định về Luật An toàn thực phẩm của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu

Phần lớn pháp luật về An toàn thực phẩm hiện nay có hiệu lực trong các quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) bắt nguồn từ Ủy ban châu Âu (EC), hơn là từ các chính quyền quốc gia. Có hai công cụ pháp lý chính mà theo đó Ủy ban có thể giới thiệu pháp luật về thực phẩm mới là: (1). Công cụ đầu tiên trong số này là các Chỉ thị, trong đó đặt ra một mục tiêu, nhưng cho phép các cơ quan quốc gia xác định mục tiêu là phải đạt được, và không thể được thi hành tại quốc gia thành viên cho đến khi thực thi vào luật pháp quốc gia. (2). Công cụ thứ hai là các Quy định, đó là 'trực tiếp áp dụng"và trở thành luật trong tất cả các nước thành viên ngay sau khi có hiệu lực, mà không cần phải thay đổi luật pháp quốc gia. Cả hai Chỉ thị và các Quy định có thể được miêu tả là "ngang nhau", đối phó với một khía cạnh của thực phẩm, chẳng hạn như vệ sinh, trên tất cả các hàng hóa, hoặc "thẳng đứng, áp dụng cho các loại thực phẩm cụ thể”.

Mặc dù sự khởi đầu mới của Chỉ thị và các Quy định EC, một đường dẫn thành lập các sửa đổi, tham vấn và xem xét phải được theo sau trước khi pháp luật được đề xuất có thể được chính thức áp dụng của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Bộ trưởng. Cuối cùng, pháp luật mới được công bố trên tạp chí chính thức của EU và sau đó có hiệu lực. Quá trình này có thể mất nhiều năm, đặc biệt là nếu có những vấn đề tranh cãi liên quan. Sự phát triển của các biện pháp mới An toàn thực phẩm và vệ sinh bây giờ là thông báo các phân tích khoa học và đánh giá các nguy cơ An toàn thực phẩm. Thông thường EC gửi yêu cầu cho một phân tích rủi ro được thực hiện bởi Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA), trước khi đề xuất lập pháp được soạn thảo.

Gần đây, An toàn thực phẩm của châu Âu chủ yếu quy định bởi một hệ thống phức tạp bao gồm các Chỉ thị ngang và dọc về vệ sinh thực phẩm đã phát triển qua nhiều năm. Hệ thống này chắc chắn bao gồm một số bất thường và nhân bản, và đã không được thực hiện thống nhất trong tất cả các nước thành viên. Tình hình trở nên ngày càng không đạt yêu cầu, đặc biệt trong quan điểm về việc gia nhập kế hoạch của một số nước thành viên mới. Do đó, Ủy ban đã tiến hành đánh giá toàn diện các pháp luật về vệ sinh thực phẩm của EU vào cuối năm 1990. Kết quả là sự ra đời của "Gói Quy định về vệ sinh thực phẩm" của pháp luật EU, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2006.

Sơ đồ về luật chung về thực phẩm của EU

 

Nội dung của Luật

Luật Thực phẩm chung được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp luật thực phẩm của châu Âu. Nó xác định rằng tất cả các thực phẩm trên thị trường trong EU phải được an toàn. Nó đưa ra các yêu cầu về sự minh bạch trong chuỗi thức ăn.

Những nguyên tắc này tạo thành một khung ngang, mà pháp luật thực phẩm khác trong EU làm cơ sở.

 

Tổng quan về Luật An toàn thực phẩm của EU

Bộ luật mới về nhập khẩu hàng thực phẩm mới nói chung và thủy sản hay nông sản nói riêng được thể hiện trong bốn hệ thống luật của EU với luật 178/2002/EC là chủ đạo và bốn luật khác bổ sung bao gồm: 852/2004/EC853/2004/EC, 882/2004/EC  và  854/2004/EC.

 

Quy định 178/2002/ EC:  Luật Chung về Thực phẩm

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf

Tóm tắt: Quy định của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu chung của hệ thống pháp luật thực phẩm, thành lập Cơ quan thẩm quyền Châu Âu về An toàn thực phẩm, và quy định những thủ tục liên quan đến An toàn thực phẩm.

Luật Thực phẩm quy định chế biến trong khuôn khổ pháp luật thực phẩm của châu Âu, xác định rằng tất cả các thực phẩm trên thị trường trong EU phải được an toàn. Nó đưa ra các yêu cầu về sự minh bạch trong chuỗi thức ăn. Những nguyên tắc này tạo thành một khung ngang, mà các pháp luật thực phẩm khác trong EU dựa vào.

Thông tin đầy đủ về cơ quan có́ thẩm quyền liên quan đến tổ chức và quản lý ATVSTP – đảm bảo tính tương đương với hệ thống luật pháp của EU, làm việc trực tiếp và thống nhất giữa cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

 

Quy định 882/2004/EC: Thủ tục kiểm sóat chính thức

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20060525:EN:PDF 

Tóm tắt: Các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tuân thủ luật thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. các nước đang phát triển xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm sang EU phải cung cấp thông tin về cách thức tổ chức và quản lý chung hệ thống kiểm tra thực phẩm quốc gia, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Cộng đồng châu Âu;

Các yêu cầu về chất phụ gia thực phẩm (Chỉ thị 89/107/EEC và 95/2/EC);

Các yêu cầu về nhãn hàng hóa (Chỉ thị 2000/13/EC);

Các yêu cầu về sức khỏe động vật đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu từ nước thứ ba (Chỉ thị 2002/99/EC) liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối và giới thiệu cho người tiêu dùng;

Các chương trình kiểm soát dư lượng hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản (Chỉ thị 96/22/EC và Chỉ thị 96/23/EC);

Các mức dư lượng tối đa cho phép (Quy định 396/2005/EC; Quy định 2377/90/EC; Quy định 2073/2005, sửa đổi bởi Quy định 1022/2008/EC; Chỉ thị 96/22/EEC và Chỉ thị 97/98/EEC);

 

Quy định 852/2004/EC: Quy định các yêu cầu vệ sinh chung đối với tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF

Tóm tắt:

Thông tin cập nhật các quy tắc vệ sinh thực phẩm để thành lập một chính sách toàn diện và thống nhất bao gồm tất cả các thực phẩm từ nông trại đến các điểm bán hàng cho khách hàng. Nó không bao gồm các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng hoặc các thành phần hoặc chất lượng của thực phẩm.

Định nghĩa

'Vệ sinh thực phẩm' là các biện pháp và các điều kiện cần thiết để kiểm soát  các mối nguy và đảm bảo phù hợp cho người tiêu dùng một loại thực phẩm.

'Thực phẩm an toàn' là việc bảo đảm rằng thực phẩm sẽ không gây ảnh hưởng sức khỏe bất lợi cho người tiêu dùng cuối cùng khi nó được chuẩn bị và ăn. 'Sản xuất cơ bản': sản xuất, nuôi hoặc trồng sản phẩm cơ bản tăng và bao gồm cả khai thác, săn bắn, nuôi trồng thủy sản, sữa, và tất cả các giai đoạn của sản xuất động vật trước khi giết mổ.

Các điều khoản đặc biệt và điều khoản chung:

Tất cả các nhà khai thác kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo rằng tất cả các giai đoạn mà họ có trách nhiệm, từ sản xuất ban đầu lên đến và bao gồm cả việc chào bán, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng, được thực hiện một cách hợp vệ sinh theo quy định của Quy định này.

Các tính năng: Hướng dẫn thực hành tốt và áp dụng HACCP. Đăng ký hoặc phê duyệt của các doanh nghiệp. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm và thu hồi các sản phẩm thực phẩm. Kiểm soát chính thức.  Không gian bên ngoài.

Không gian bên ngoài: Thực phẩm nhập khẩu vào Cộng đồng sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn vệ sinh cộng đồng hoặc với các tiêu chuẩn tương đương. Thực phẩm nguồn gốc động vật xuất khẩu ra khỏi cộng đồng ít nhất được thực hiện theo các yêu cầu mà có thể áp dụng nếu họ đã được bán trên thị trường trong cộng đồng, cũng như với bất kỳ yêu cầu có thể sẽ được áp đặt bởi các nước nhập khẩu.

Các yêu cầu cơ bản về vệ sinh thực phẩm bao gồm yêu cầu về sản xuất cơ bản (primary production), các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn HACCP về xử lý và chế biến thực phẩm, đăng ký/cấp phép cho các cơ sở sản xuất thực phẩm và các hướng dẫn quốc gia về thực hành tốt;

Quy định (EC) 852/2004 nêu chi tiết các yêu cầu dựa trên tiêu chuẩn HACCP nhưng không bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn HACCP đối với sản xuất cơ bản; tuy nhiên, tiêu chuẩn HACCP bắt buộc áp dụng cho các cơ sở đóng gói trong trường hợp sơ chế và chế biến rau quả và các sản phẩm đóng gói trước tại nước xuất khẩu.

Đáp ứng các điều kiện cơ bản về ATVSTP theo qui định của EU chế biến, đăng ký và kiểm tra, kinh doanh TP. HACCP cho sơ chế, chế biến và đóng gói – không bắt buộc với quá trình trước chế biến (852/2004/EC)

 

Quy định 853/2005/EC: Quy định các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với các cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật, kể cả nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống và sản phẩm thủy sản

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:EN:PDF

Tóm tắt: Thực phẩm nguồn gốc động vật được liệt kê trong Phụ lục I có thể là mối nguy vi sinh vật và hóa học. Những quy định này bổ sung cho Quy định 852/2004 về vệ sinh thực phẩm, trong đó liên quan đến chủ yếu là sự chấp thuận của các nhà khai thác. Các điều khoản của Quy định này áp dụng đối với sản phẩm chưa qua xử lý và chế biến có nguồn gốc động vật, nhưng không phải là thực phẩm bao gồm một phần của các sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

Cách tiếp cận: Ngành thịt của động vật móng guốc trong nước, thịt gia cầm và thịt lagomorphs của trò chơi nuôi . Thịt hoang dại. Sản phẩm thịt động vật thân mềm hai mảnh vỏ sống.  Thủy sản. Sữa và các sản phẩm sữa. Trứng và các sản phẩm trứng. Các sản phẩm của chân và móng. Gelatin. Collagen

Chiết suất các chất béo và mỡ động vật. Thịt băm vv, Thịt cơ, tách / thịt bao bì. Dạ dày đã xử lý, bong bóng và ruột.

Các tính năng phê chuẩn: Cơ sở xử lý các sản phẩm nguồn gốc động vật phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Có đánh dấu và nhận dạng của Y tế. Trường hợp cần thiết, các sản phẩm nguồn gốc động vật phải được cung cấp một đánh dấu chứng nhận y tế áp dụng theo quy định của Quy định (EC) số 854/2004. Thông tin về chuỗi thức ăn. Quy chế này cung cấp hướng dẫn để đảm bảo rằng các nhà khai thác lò mổ nhận được thông tin chuỗi thức ăn trên tất cả các loài động vật hoang dã ngoại trừ vật hoang dại.

Nhập khẩu từ nước thứ ba: Ủy ban rút lên danh sách các nước thứ ba từ đó nhập khẩu các sản phẩm nguồn gốc động vật được phép, liên quan đến kiểm soát chính thức của Quy định này.

Khi lập các danh sách này, tính toán đặc biệt được thực hiện của (ở nước thứ ba): pháp luật hiện hành, các tổ chức và quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền và các dịch vụ thanh tra; các chung tình trạng sức khỏe động vật chung, các điều kiện vệ sinh trong sản xuất, sản xuất, xử lý , lưu trữ và gửi các sản phẩm nguồn gốc động vật; kinh nghiệm có được trong mối quan hệ để tiếp thị và hợp tác trong trao đổi thông tin, đặc biệt về nguy cơ về sức khỏe động vật; các kết quả của thanh tra / kiểm toán EU thực hiện; sự tồn tại của pháp luật về dinh dưỡng động vật và các chương trình để theo dõi vườn thú và các dư lượng. Bằng cách cản trở, có những quy định đặc biệt cho nhập khẩu các sản phẩm thuỷ sản.

 

Quy định 854/2004/EC: Quy định việc kiểm soát thực phẩm có nguồn gốc động vật của cơ quan chức năng

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0083:0127:EN:PDF

Tóm tắt: về các quy tắc cụ thể cho việc tổ chức kiểm soát chính thức về các sản phẩm nguồn gốc động vật dùng cho người. Đặt ra yêu cầu cụ thể để tổ chức kiểm soát chính thức về các sản phẩm nguồn gốc động vật dùng cho người .Tổ chức quản lý đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật dành cho tiêu dùng.

Cộng đồng các cơ sở và nhập khẩu đang chịu sự kiểm soát đặt ra quy định này. Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các cơ sở thực hiện theo các quy định liên quan đến Cộng đồng kiểm soát chính thức về thức ăn gia súc và thực phẩm.

Các đơn vị khai thác kinh doanh Thực phẩm phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền với sự hỗ trợ của tất cả các cần thiết trong việc thực hiện kiểm soát, đặc biệt là về tiếp cận cơ sở và trình bày các tài liệu hoặc hồ sơ.

Các kiểm sóat chính thức bao gồm kiểm tra các thực hành vệ sinh tốt và nguyên tắc HACCP và kiểm soát cụ thể được xác định theo khu vực (thịt tươi, động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sản phẩm thủy sản, sữa và các sản phẩm sữa).

Cách tiếp cận: Thịt tươi (ví dụ) bác sĩ thú y chính thức sẽ kiểm định / thanh tra:

+  thực hành tốt vệ sinh

+  các thủ tục dựa trên HACC

+  thông tin chuỗi thực phẩm

+  khám nghiệm tử thi

+  thanh tra cơ quan phúc lợi, thú y kiểm tra trong khi vận chuyển và trong thời gian giết mổ.

+  thanh tra khám nghiệm tử thi (vườn thú, TSE, các bệnh khác hoặc các chất không được phép)

+  đánh dấu xác định và chứng nhận y tế.

Trách nhiệm và tần xuất kiểm tra. Các quyết định kiểm soát dưới đây:

Kiểm soát ở nơi có thiếu sót hoặc sai qui tắc, các biện pháp thích hợp phải được thực hiện. Chúng bao gồm:  các động vật không được chấp nhận để giết mổ dùng cho người trong các trường hợp sau đây ..................... :......... Tất cả thịt mà có thể tạo thành một mối nguy hiểm cho sức khỏe con người được kê khai không thích hợp cho người ......................

Ngoài ra còn có một số quy định khác:

Trong khi Quy định về Vệ sinh thực phẩm năm 2006 (Food Hygiene Regulations) cung cấp cho các cơ quan hiện hành của pháp luật về An toàn thực phẩm trong EU, không bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm tất cả các yêu cầu An toàn thực phẩm mà các doanh nghiệp thực phẩm cần phải được nhận thức. Ví dụ, một số lượng lớn các "quy định thực hiện" mới cũng đã được giới thiệu để đối phó với các chủ đề cụ thể và sửa đổi các quy định vệ sinh.

 

Quy định 2073/2005/EC: Quy định về tiêu chuẩn vi sinh vật

Một trong những quy định quan trọng nhất thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp thực phẩm là Quy định 2073/2005/EC (Regulation 2073/2005/EC on microbiological criteria for foodstuffs) về tiêu chuẩn vi sinh cho thực phẩm, thường được gọi là MCR, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Quy định này mang lại tiêu chuẩn vi sinh vật đối với thực phẩm cụ thể mà trước đây đã được rải rác trên một số chỉ thị dọc và trình bày chúng trong một định dạng phổ biến. Tiêu chuẩn vi sinh vật (2073/2005/EC) (áp dụng từ 01/01/2006 hạn cuối cùng 31/12/2009). 

MCR bao gồm một số các tiêu chuẩn pháp luật trước đó ở dạng không thay đổi, nhưng một số khác đã bị loại bỏ và một số tiêu chuẩn mới đã được giới thiệu. Mục đích chính của các tiêu chuẩn trong Quy định này là xác nhận và xác minh các thủ tục HACCP, hơn là kiểm soát An toàn thực phẩm độc lập. Điều quan trọng là tất cả các doanh nghiệp thực phẩm phải nhận thức được các yêu cầu của Quy định này.

Quy định 466/2001/EC: Quy định về Chất gây ô nhiễm thực phẩm

Ngày 01 tháng 3 năm 2007, ba Quy định mới của châu Âu đã có hiệu lực, nhằm đối phó với một loạt các chất gây ô nhiễm hóa học trong thực phẩm. Điều quan trọng nhất của những Quy định từ một điểm công nghiệp thực phẩm là Quy định 1881/2006/EC, thay thế cho Quy định 466/2001/EC và đặt mức tối đa cho phép đối với chất gây ô nhiễm nhất định trong thực phẩm. Quy định này bao gồm một số chất gây ô nhiễm, bao gồm mycotoxin, kim loại nặng, chloropropanol, PAH, dioxin và PCB.

Truy xuất nguồn gốc TP, thủy sản xuất khẩu vào EU từ 1/1/2005 hạn cuối 1/1/2010 và Truy xuất với các sản phẩm thủy sản khai thác tự nhiên (IUU – đánh bắt trái phép, không báo cáo).

 

Quy định 1250/2008/EC:  EU đã áp dụng chứng thư vệ sinh mới cho thủy sản nhập khẩu vào khu vực này.

Tóm tắt: kể từ ngày 30/6/2009, chỉ chứng thư mới mới được chấp nhận cho một số lô hàng thủy sản nhập khẩu vào EU. Hai chứng thư mới này là chứng thư cho các sản phẩm thủy sản nuôi và chứng thư cho các sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống.

Các yêu cầu chứng nhận đối với thủy sản, động vật thân mềm có vỏ tươi sống, động vật không xương sống da gai, động vật túi nang và động vật thuộc lớp chân bụng ở biển dùng làm thực phẩm cho người được nhập khẩu;

 

Quy định 166/2006/EC, sửa đổi Quy định số 2074/2005/EC, đã đưa ra một loạt mẫu chứng nhận sức khoẻ mới cho một số mặt hàng được dùng cho con người như đùi ếch, ốc, gelatin (nguyên liệu nấu thạch), nguyên liệu thô để sản xuất gelatin, collagen (chất tạo keo) và nguyên liệu thô để sản xuất collagen, thủy sản, ngao sò sống, mật và sản phẩm từ ong.

Quy định 166/2006 đã có hiệu lực từ 25/11/2006 nhưng cho phép được sử dụng mẫu giấy chứng nhận cũ đến 1/5/2007. Kể từ 1/5/2007, bắt buộc các hàng hoá trên khi xuất khẩu vào EU phải có giấy chứng nhận kiểu mới.

Tuy nhiên, để tránh bất cứ sự gián đoạn nào trong thương mại và giảm thiểu các vấn đề hành chính tại cửa khẩu hải quan EU, các sản phẩm trên nếu có giấy chứng nhận sức khoẻ theo mẫu cũ mà được cấp trước ngày 1/ 5/ 2007 vẫn có thể được nhập khẩu vào EU đến hết 30/6/2007.

Quy định 1662/2006/EC, sửa đổi Quy định 853/2004/EC:

Quy định các điều khoản cụ thể cho việc sản xuất dầu cá phục vụ con người. Các quy định này đã có hiệu lực từ 25/11/2006. Tuy nhiên, EU vẫn cho phép các nước thời gian quá độ chuẩn bị đến 31/ 10/ 2007.

Do đó từ 1/ 11/ 2007, chỉ có thể xuất khẩu vào EU dầu cá được sử dụng cho con người nếu đi kèm với giấy chứng nhận sức khoẻ mẫu mới dùng cho thủy sản, theo quy định số 2074/2005, được sửa đổi, bổ sung bằng quy định số 1664/ 2006 nêu trên. Đồng thời, để tránh các rắc rối không cần thiết, dầu cá dùng cho con người nếu có giấy chứng nhận theo mẫu cũ nhưng được cấp trước ngày 31/ 10/ 2007 vẫn được phép nhập khẩu vào EU đến hết ngày 31/ 12/ 2007.........

 

Trang webside để tra cứu thông tin: 

European Commission -- basic food hygiene legislation page

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/comm_rules_en.htm  

European Commission -- basic food hygiene guidance documents
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm 

 

EUR-Lex -- Direct free access to European Union Law with full search facility
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 
 

UK Food Standards Agency European legislation pages
http://www.food.gov.uk/foodindustry/regulation/europeleg 
 

UK Food Standards Agency guidance on the 2006 food hygiene legislation

http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/hygguid/fhlguidance  

Ủy ban châu Âu , Vụ Y tế chung và Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng: 
http://ec.europa.eu/food/index_en.htm  

JMPR (Joint FAO/WHO meetings on Food Additives): Ủy ban hỗ trợ chuyên nghành về phụ gia thực phẩm.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jecfa.jsp  

JECFA (Joint FAO/WHO meetings on Food Additives): Ủy ban hỗ trợ chuyên nghành về phụ gia thực phẩm.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jecfa.jsp 

JEMRA (Joint FAO/WHO meetings on Microbiological Risk Assessment): Ủy ban hỗn hợp chuyên nghành về đánh giá nguy cơ vi sinh vật.

http://www.codexxalimentarius.net/web/jemra.jsp 

International Food Safety Authorities network (INFOSAN)

http://www.who.int/foodsafety/fs_manegement/infosan/en 

Asean Task Force on Codex (ATFC)

http://atfc.aseanfoodsafetynetwork.net 

 

Hệ thống ban hành các Quy định thực phẩm ở các nước thuộc liên minh châu Âu:

▪       European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

▪       European Commission: DG Enterprise

▪       European Commission: DG Enterprise: Pharmaceuticals and Cosmetics

▪       European Commission: DG Agriculture

▪       European Commission: DG Fisheries

▪       European Commission: DG Health and Consumer Protection

▪        Andorra: Ministry of Health and Welfare

▪        Armenia: Ministry of Health

▪        Armenia: Drug and Medical Technology Agency

▪        Austria: Secretariat of Health

▪        Austria: Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

▪        Belgium: Ministry of Social Affairs, Public Health and the Environment

▪        Belgium: Pharmaceutical Inspectorate

▪        Belgium: Federal Agency for the Safety of the Food Chain

▪        Bulgaria: Ministry of Health

▪        Bulgaria: Drug Agency

▪        Croatia: Ministry of Health

▪        Czech Republic: Ministry of Health

▪        Czech Republic: State Institute for Drug Control

▪        Czech Republic: Ministry of Agriculture

▪        Czech Republic: Agriculture and Food Inspection Authority

▪        Denmark: Ministry of Health

▪        Denmark: Medicines Agency

▪        Denmark: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

▪        Denmark: Veterinary and Food Administration

▪        Estonia: Ministry of Social Affairs

▪        Estonia: State Agency of Medicines

▪        Estonia: Ministry of Agriculture

▪        Finland: Ministry of Social Affairs and Health and Veterinary Public Health

▪        Finland: National Food Administration

▪        Finland: Ministry of Agriculture and Forestry

▪        France: Ministry of Health

▪        France: Sanitary Safety of Health Products Agency

▪        France: Agency for Food Safety

▪        France: General Directorate of Competition, Consumption and Repression of Fraud (Food Control)

▪        France: National Agency for Veterinary Medicinal Products

▪        France: Agriculture, Fisheries and Food

▪        Georgia: Ministry of Labor, Health and Social Protection

▪        Georgia: Ministry of Agriculture and Products

▪        Germany: Ministry of Health

▪        Germany: Federal Institute for Drugs and Medical Devices

▪        Germany: Robert Koch Institute

▪        Germany: Paul Ehrlich Institute

▪        Germany: Federal Institute for Risk Assessment

▪        Germany: Ministry of Consumer Protection, Food and Agriculture

▪        Greece: Ministry of Health and Welfare

▪        Greece: National Organization for Medicines

▪        Greece: Hellenic Food Authority

▪        Greece: Hellenic Ministry of Agriculture

▪        Hungary: Ministry of Health, Social and Family Affairs

▪        Hungary: National Institute of Pharmacy

▪        Hungary: Ministry of Agriculture

▪        Iceland: Ministry of Health and Social Security

▪        Iceland: Medicines Control Agency

▪        Iceland: Environmental and Food Agency

▪        Iceland: Ministry of Fisheries

▪        Iceland: Ministry of Agriculture

▪        Ireland: Department of Health and Children

▪        Ireland: Medicines Board

▪        Ireland: Food Safety Authority

▪        Ireland: Agriculture and Food Development Authority

▪        Italy: Ministry of Health

▪        Italy: National Institute of Health

▪        Italy: Ministry of Agricultural Policy

▪        Latvia: State Agency of Medicines

▪        Latvia: Ministry of Agriculture

▪        Lithuania: Ministry of Health

▪        Lithuania: State Medicines Control Agency

▪        Lithuania: Ministry of Agriculture

▪        Luxembourg: Ministry of Health

▪        Luxembourg: Food Safety

▪        Malta: Ministry of Health

▪        Malta: Ministry of Agriculture and Fisheries

▪        Netherlands: Ministry of Health, Welfare and Sport

▪        Netherlands: Medicines Evaluation Board

▪        Netherlands: Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries

▪        Netherlands: Inspectorate for Health Protection

▪        Norway: Ministry of Health and Social Affairs

▪        Norway: Norwegian Board of Health

▪        Norway: Food Control Authority

▪        Norway: Norwegian Medicines Agency

▪        Norway: Ministry of Agriculture

▪        Norway: Ministry of Fisheries

▪        Poland: Ministry of Health and Social Security

▪        Poland: Drug Institute

▪        Poland: Ministry of Agriculture and Rural Development

▪        Portugal: Ministry of Health

▪        Portugal: National Institute of Pharmacy and Medicines

▪        Portugal: Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries

▪        Romania: Ministry of Health and the Family

▪        Romania: Ministry of Agriculture, Alimentation and Forests

▪        Russian Federation: Ministry of Public Health

▪        Russian Federation: Ministry of Agriculture and Food San

▪        Marino: Ministry of Health and Social Security

▪        Slovak Republic: Ministry of Health

▪        Slovak Republic: State Institute for Drug Control

▪        Slovak Republic: Ministry of Agriculture

▪        Slovak Republic: State Veterinary and Food Administration

▪        Slovenia: Ministry of Public Health

▪        Slovenia: Institute of Public Health

▪        Slovenia: Ministry of Agriculture, Forestry and Food

▪        Spain: Ministry of Health and Consumption

▪        Spain: Spanish Drug Agency

▪        Spain: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

▪        Sweden: Medical Products Agency

▪        Sweden: National Board of Health and Welfare

▪        Sweden: National Food Administration

▪        Sweden: Ministry of Agriculture

▪        Sweden: National Board of Fisheries

▪        Switzerland: Federal Office of Public Health

▪        Switzerland: Agency for Therapeutic Products

▪        Switzerland: Federal Veterinary Office

▪        Switzerland: Federal Office for Agriculture

▪        Turkey: Ministry of Health

▪        Turkey: Ministry of Agriculture and Rural Affairs

▪        Ukraine: Ministry of Health

▪        Ukraine: Ministry of Agroindustrial Complex

▪        UK: Department of Health

▪        UK: Health Protection Agency

▪        UK: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

▪        UK: National Institute for Biological Standards and Control

▪        UK: Food Standards Agency

▪        UK: Department for Environment, Food and Rural Affairs

▪        UK: Veterinary Medicines Directorate Finland: National Agency for Medicines

(Theo Văn phòng quốc gia SPS Việt Nam)

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1315

Tổng lượt truy cập: 134480140

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.