Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí cho doanh nghiệp

Thứ 3, 05/09/2017 | 09:17 GTM +07

(vasep.com.vn) Bộ Tài chính đã có công văn số 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; VASEP; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo đó, dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính xây dựng nhằm sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 (Thông tư 286) điều chỉnh giảm một số loại phí.

Theo đó, đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu: Trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hiện đang có mức thu là 350 nghìn đồng/lô hàng, và Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thu này giảm xuống còn 200 nghìn đồng/lô hàng.

Đối với phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, Thông tư 286 quy định, nếu cơ quan địa phương thực hiện thì mức thu là 30 nghìn đồng/lần/người; còn cơ quan trung ương thực hiện thì mức thu là 50 nghìn đồng/lần/người. Và đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra mức thu chung là 30 nghìn đồng/lần/người.

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 286/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

 

 

a

Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

350.000 đồng/lô hàng

200.000 đồng/lô hàng

2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Cơ quan địa phương thực hiện: 30.000 đồng/lần/người

30.000 đồng/lần/người

Cơ quan trung ương thực hiện: 50.000 đồng/lần/người

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 (Thông tư 279) đối với biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 279, việc thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phầm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá nếu công bố lần đầu sẽ thu 500 nghìn đồng/lần/sản phẩm, còn công bố lại thì có mức thu là 300 nghìn đồng/lần/sản phẩm. Tuy nhiên, theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức phí trên sẽ được điều chỉnh xuống còn 200 nghìn đồng/lần/sản phẩm trong lần công bố đầu và công bố lại sẽ giảm xuống còn 100 nghìn/lần/sản phẩm.

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 279/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

I

Phí thẩm định cấp giấy lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

 

 

2

Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá...

- Công bố lần đầu: 500.000 đồng/lần/sản phẩm

- 200.000 đồng/lần/sản phẩm

- Công bố lại: 300.000 đồng/lần/sản phẩm

- 100.000 đồng/lần/sản phẩm

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm trong các trường hợp sau:

Khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư 285;

Khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quy định tại Thông tư 286;

Khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư 279.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN và PTNT và Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư số 285/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Đây là một trong số những nội dung được Bộ Tài chính xin ý kiến các đơn vị liên quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP về các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 12/7/2017, VASEP cũng đã gửi Công văn số 93/2017/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về tỷ lệ lấy mẫu và mức phí trong thủ tục thẩm định lấy mẫu-kiểm tra, cấp giấy chứng nhận thực phẩm XK.

Sau khi Luật Phí và Lệ phí 2015 và Thông tư 286/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quyđịnh về phí thẩm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Hiệp hội VASEP đã có báo cáo & kiến nghị tại công văn số 25/CV-VASEP ngày 22/02/2017 gửi Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT, về mức phí quy định tại 4 thông tư về phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và ATTP và Công văn số 68/2017/CV-VASEP ngày 23/5/2017 gửi Bộ NN và PTNT về báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại với DN, Hiệp hội ngành hàng nông, lâm, thủy sản về chính sách và thủ tục hành chính, trong đó có các vướng mắc liên quan đến các mức phí và lệ phí.

Đồng thời, từ ngày 2-6/5/2017, VASEP cũng phối hợp với Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), Cục NAFIQAD (Bộ NN và PTNT) và một số đơn vị liên quan khác của Bộ NN và PTNT đã đi khảo sát về tác động của các mức phí đối với các DN thủy sản tại khu vực ĐBSCL. Theo đó, kết quả đã cho thấy một số danh mục phí và giá đang chưa phù hợp với điều kiện thực tế và Luật phí, lệ phí, làm tăng cao đáng kể các chi phí và giảm khả năng cạnh tranh của DN thủy sản.

VASEP báo cáo và kiến nghị cụ thể đưa mức phí thẩm định lấy mẫu, kiểm tra cấp giấy 350.000 đ/lô hàng và xem xét giảm phí kiểm nghiệm cho lô hàng.

Ngày 22/02/2017, VASEP cũng đã gửi Công văn số 25/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài chính kiến nghị về mức phí quy định tại 4 Thông tư về phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và an toàn thực phẩm.

Tạ Hà

Chức danh: Trưởng Ban Biên tập Bản tin tuần Thương mại Thủy sản (phát hành thứ Sáu hàng tuần); Chuyên gia thị trường ngành hàng cá Tra.

Tel: 024. 37715055 - ext. 214

Mobile: 0948.534.883

Email: taha@vasep.com.vn

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1236

Tổng lượt truy cập: 134367605

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.