Các quy định nhập khẩu của Đạo luật bảo vệ động vật có vú dưới biển

Các quy định nhập khẩu của Đạo luật bảo vệ động vật có vú dưới biển

Thứ 2, 09/04/2018 | 10:36 GTM +07

(vasep.com.vn) Hướng dẫn tuân thủ này sẽ tóm tắt làm thế nào để tuân thủ các quy định theo các điều khoản của Luật Bảo vệ động vật có vú dưới biển liên quan đến việc nhập khẩu cá và các sản phẩm cá từ nghề cá gây tử vong ngẫu nhiên hoặc cố ý và gây thương tích nghiêm trọng cho động vật có vú biển. Các quy định này đã được đăng trong Sổ đăng ký Liên bang vào ngày 15/8/2016 (80 FR 54390).

Các biện pháp này nhằm giảm tương tác, đến mức tương đương với các chương trình quy định của Hoa Kỳ trong ngành đánh bắt cá của Hoa Kỳ, giữa các loài động vật có vú dưới biển và các nghề cá thương mại nước ngoài có các sản phẩm từ các nghề cá này được xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các quy định này thiết lập các tiêu chí để đánh giá chương trình quy định thu hoạch quốc gia để giảm các loài động vật có vú dưới biển bị đánh bắt trong các nghề cá và các thủ tục cần thiết để nhận được kết quả so sánh.

Theo các quy định, cần phải có sự so sánh về nghề cá để nhập khẩu cá và sản phẩm cá vào Hoa Kỳ từ nghề đánh bắt đó. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, luật quy định khoảng thời gian được miễn 5 năm cho phép các nước thu hoạch nước ngoài có thời gian phát triển nếu phù hợp các chương trình quy định có thể so sánh hiệu quả với các chương trình Hoa Kỳ và áp dụng cho các phát hiện so sánh cho nghề cá của nước đó.

Các quy định có thể thay đổi và bất kỳ sự khác biệt nào giữa hướng dẫn tuân thủ này và các quy định sẽ được giải quyết theo các quy định được công bố trong Tiêu đề 50 của Quy chế Liên bang, Phần 216. Hướng dẫn tuân thủ này được ban hành theo Mục 212 Đạo luật Thi hành Luật Doanh nghiệp Nhỏ năm 1996: Tựa đề II của Luật Công cộng 104-121.

Để có thêm thông tin, liên hệ Nina Young tại đại chỉ email Nina.Young@noaa.gov.

Ai phải tuân thủ các quy định này?

Các quy định áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào có thủy sản xuất khẩu cá và sản phẩm cá sang Hoa Kỳ, trực tiếp hoặc thông qua một quốc gia trung gian.

Khi nào quy định này có hiệu lực?

Ngày 1/1/2017, tuy nhiên NOAA Fisheries đã thiết lập một khoảng thời gian được miễn 5 năm để cung cấp cho các quốc gia thời gian cần thiết để phát triển, khi thích hợp, các chương trình quy định tương đương hiệu quả với Chương trình Hoa Kỳ. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá trữ lượng động vật có vú dưới biển của các quốc gia, ước lượng lượng đánh bắt không mong muốn và giảm nhẹ tỷ lệ này bằng các mức so sánh với Hoa Kỳ trong cùng nghề cá tương tự. Nghề cá sẽ yêu cầu các kết quả so sánh cho nhập khẩu bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Mục đích của các quy định này là gì?

Các quy định này nhằm giảm sự lượng đánh bắt không mong muốn các loài động vật có vú dưới biển trong các hoạt động đánh bắt cá thương mại của các nước xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ.

Liệu Hoa Kỳ có quyền thực hiện quy định này vì nó tương ứng với vùng biển ven bờ của quốc gia khác?

Hoa Kỳ không trực tiếp điều chỉnh việc đánh bắt không mong muốn các loài động vật có vú dưới biển ở vùng biển ven bờ của một quốc gia. NOAA đang thiết lập các tiêu chí mà các quốc gia thu hoạch phải đáp ứng để nhập khẩu cá và các sản phẩm cá vào Hoa Kỳ. (MMPA phần 101 (a) (2), 102 (c) (3) đối với nghề cá quốc tế và 118 (a) (5) đối với nghề cá trong nước.)

Tại sao Hoa Kỳ cung cấp một khoảng thời gian được miễn một lần là 5 năm để thực hiện quy định này?

Đối với một số quốc gia thu hoạch thời gian này sẽ rất cần thiết trong việc xây dựng, thực hiện và thực thi các quy định về quản lý và bảo tồn loài thủy sản được bảo vệ. Trong phạm vi có thể, NOAA sẽ làm việc với các quốc gia trong giai đoạn được miễn để hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của quy định. Tuy nhiên trong thời gian được miễn NOAA Fisheries hy vọng rằng tất cả các quốc gia sẽ làm việc một cách nghiêm túc để phát triển các chương trình quản lý của mình vì thời hạn năm năm này sẽ có lần sau.

Danh sách các nghề cá nước ngoài là gì và nó được phát triển như thế nào?

NOAA sẽ xác định các quốc gia nào có hoạt động đánh bắt cá thương mại xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ và phân loại các nghề cá dựa trên tần số tương tác động vật có vú dưới biển với tư cách là nghề cá "được miễn (exempt)" hoặc "xuất khẩu (export)" (xem các định nghĩa dưới đây). Những phân loại này sẽ được sử dụng để xác định các tiêu chí cần phải đáp ứng để nhận được một kết quả so sánh cho nghề cá đó. Cần phải có kết luận về sự so sánh giữa nghề cá được miễn và xuất khẩu, tuy nhiên, các tiêu chí phải đáp ứng để nhận được một kết luận về khả năng so sánh được đối với nghề cá được miễn được giới hạn trong các tiêu chí liên quan đến việc cố ý bắt các động vật có vú dưới biển.

Để phát triển danh sách này, NOAA Fisheries sẽ thông báo cho các quốc gia biết về các hoạt động đánh bắt thương mại xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ và yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo các quốc gia đệ trình thông tin về các hoạt động đánh bắt thương mại được xác định, bao gồm số lượng tàu, loại ngư cụ, loài mục tiêu, khu vực hoạt động, mùa khai thác và bất kỳ thông tin nào liên quan đến tần suất tử vong của động vật có vú ở biển và thương tích nghiêm trọng, bao gồm các chương trình đánh giá các quần thể động vật có vú dưới biển.

Các quốc gia cũng sẽ được yêu cầu nộp bản sao của bất kỳ luật, nghị định, quy định hoặc biện pháp nào nhằm giảm tỷ lệ tử vong ngẫu nhiên và thương tích nghiêm trọng đối với động vật có vú dưới biển trong các nghề cá hoặc cấm việc giết hoặc cố ý giết động vật có vú. NOAA Fisheries sẽ sử dụng thông tin này và bất kỳ thông tin sẵn có nào khác để phân loại nghề cá là nghề cá "xuất khẩu" hoặc "được miễn " để phát triển Danh sách Nghề cá nước ngoài.

Trong những trường hợp thông tin về mức độ đánh bắt không mong muốn trong nghề cá không được cung cấp bởi quốc gia hoặc không sẵn có, NOAA Fisheries có thể xác định xem nghề cá đó có phải là một nghề được miễn hoặc xuất khẩu bằng cách đánh giá nghề cá sử dụng thông tin như kỹ thuật đánh cá, ngư cụ được sử dụng, các phương pháp tránh đánh bắt động vật có vú dưới biển, loài mục tiêu, vụ mùa và các khu vực đánh bắt, dữ liệu định tính từ nhật ký hoặc báo cáo của ngư dân, dữ liệu mắc cạn, loài và phân bố động vật có vú dưới biển trong khu vực hoặc các yếu tố khác.

NOAA cũng có thể tạo ra sự tương đồng với các nghề cá khác của Hoa Kỳ (xem chi tiết dưới đây). Cơ quan Nghề cá NOAA sẽ xây dựng một bản Danh sách Nghề cá Nước ngoài vào năm 2017 và năm 2021. Sau đó, Danh sách các nghề cá nước ngoài sẽ được điều chỉnh lại cứ bốn năm một lần.

Thủy sản xuất khẩu là gì?

Một "nghề đánh bắt xuất khẩu" (‘‘export fishery’’) là một hoạt động đánh bắt cá thương mại nước ngoài xuất khẩu cá và sản phẩm cá thương mại sang Hoa Kỳ và có nhiều khả năng gây tử vong ngẫu nhiên và tổn thương nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển trong quá trình hoạt động đánh bắt cá thương mại.

Nghề cá được miễn là gì?

Một nghề đánh bắt cá được miễn (‘‘exempt fishery’’) là một hoạt động đánh bắt cá thương mại nước ngoài xuất khẩu cá và sản phẩm cá thương mại đến Hoa Kỳ có khả năng điều khiển từ xa trong việc không gây tử vong ngẫu nhiên hay thương tích nghiêm trọng nào đến động vật có vú dưới biển trong quá trình hoạt động đánh bắt. Đối với hoạt động đánh bắt cá thương mại có khả năng điều khiển từ xa trong việc đánh bắt không mong muốn động vật có vú dưới biển, cần phải có phải hoặc cùng với các nước xuất khẩu cá và các sản phẩm cá khác sang Hoa Kỳ loại bỏ: (1) 10% hoặc ít hơn đối với tỷ lệ đánh bắt không mong muốn bất kỳ trữ lượng động vật có vú dưới biển, 2) Hơn 10% đối với tỷ lệ đánh bắt không mong muốn bất kỳ của các loài động vật có vú dưới biển, tuy nhiên nghề cá đó tự loại bỏ 1% hoặc ít hơn giới hạn số lượng đánh bắt không mong muốn hàng năm.

Liên hệ: Tổ công tác IUU - VASEP, Email: combat_iuu@vasep.com.vn
Diệu Thúy
BTV. Nguyễn Thị Diệu Thúy

 Chức danh: Biên tập viên

Tel: 024.37715055 - ext.225
Mobile: 0984412791
(Theo NOAA Fisheries)
Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1203

Tổng lượt truy cập: 129648531

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.