Quyết định số 350/QÐ-BNN-PC: Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 6, 24/03/2017 | 16:15 GTM +07
Số/ ký hiệu: 350/QÐ-BNN-PC
Loại văn bản : Quyết định
Ngày ban hành: 15/02/2017
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
File đính kèm:
Download File

Ngày 15/02/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 350/QÐ-BNN-PC. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 (có Danh mục kèm theo). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1.

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004

Pháp lệnh thú y

Được thay thế bằng Luật Thú y được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015.

01/7/2016

2.

Nghị định

33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/ 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

3.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.

01/7/2016

4.

Nghị định

114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. Tổ chức cán bộ

5.

Thông tư

07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014

Về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/02/2016

2. Tài chính

6.

Thông tư

45/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2013

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư sô 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

01/12/2016

3. Khoa học Công nghệ và Môi trường

7.

Thông tư

14/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

8.

Thông tư

55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2013

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10/8/2016

9.

Thông tư

09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Được thay thế bằng Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

10/8/2016

4. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

10.

Thông tư

05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

15/07/2016

11.

Thông tư

61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012

Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

15/07/2016

5. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

12.

Quyết định

77/2002/QĐ-BNN ngày 28/08/2002

Hướng dẫn về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

6. Thú y

17.

Thông tư

69/2005/TT-BNN ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/8/2016

18.

Thông tư

84/2005/TT-BNN ngày 23/12/ 2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm đề phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

19.

Thông tư

02/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

20.

Thông tư

03/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009

Quy định ghi nhãn thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

21.

Thông tư

11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

22.

Thông tư

15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009

Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng dùng trong thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

23.

Thông tư

29/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2009

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

24.

Thông tư

30/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

25.

Thông tư

48/2009/TT-BN ngày 04/8/2009

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

26.

Thông tư

51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

27.

Thông tư

68/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

28.

Thông tư

06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/ 2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

29.

Thông tư

20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

30.

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2010

Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

31.

Thông tư

43/2010/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN- NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

32.

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007;Quyết định số118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010; Điều 1, Điều 2, Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

19/7/2016

33.

Thông tư

53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/ 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

34.

Thông tư

04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

35.

Thông tư

05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

36.

Thông tư

20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y và Thông tư số 14/2016/TT-BNNTPTNT ngày 02/6/2014 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT về quản lý chất xử lý cải tạo môi trường.

19/7/2016

37.

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/8/ 2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

38.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

39.

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNN ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

40.

Thông tư

08/2012/TT-BNNPTNN ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

41.

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

42.

Thông tư

32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

43.

Thông tư

38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2012

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

01/7/2016

44.

Thông tư

28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

16/7/2016

45.

Thông tư

53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

46.

Thông tư

17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

01/7/2016

47.

Thông tư

44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

48.

Quyết định

45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

49.

Quyết định

46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

50.

Quyết định

47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

51.

Quyết định

48/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

52.

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

53.

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/ 2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

54.

Quyết định

86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

55.

Quyết định

87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

56.

Quyết định

06/2006/QĐ-BNN ngày 523/01/2006

Ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519 /QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

57.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

58.

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

16/7/2016

59.

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN ngày 16/05/2006

Về việc Ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

60.

Quyết định

48/2006/QĐ-BNN ngày 09/06/2006

Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật.

18/7/2016

61.

Quyết định

49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006

Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

62.

Quyết định

51/2006/QĐ-BNN 16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519 /QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

63.

Quyết định

67/2006/QĐ-BNN ngày 12/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

64.

Quyết định

70/2006/QĐ-BNN 14/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

65.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNN 22/01/2007

Sửa đổi quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

66.

Quyết định

71/2007/QĐ-BNN 06/8/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

67.

Quyết định

72/2007/QĐ-BNN 06/8/2007

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

68.

Quyết định

98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/ 2007

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

69.

Quyết định

99/2007/QĐ-BNN 03/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

70.

Quyết định

100/2007/QĐ-BNN 03/12/2007

Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

71.

Quyết định

66/2008/QĐ-BNN 26/5/2008

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2016/TT-BNNTPTNT ngày 02/6/2014 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

19/7/2016

72.

Quyết định

80/2008/QĐ-BNN 15/7/2008

Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

15/7/2016

73.

Quyết định

126/2008/QĐ-BNN 30/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

15/8/2016

74.

Chỉ thị

2349/CT-BNN- TY ngày 06/8/2008

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

75.

Chỉ thị

3599/CT-BNN- VP ngày 02/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bị bãi bỏ.

22/6/2016

7. Thủy sản

93.

Quyết định

04/2002/QĐ-BTS ngày 24/01/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

94.

Quyết định

21/2006/QĐ-BTS ngày 01/12/2006

Ban hành Danh mục giống thủy sản phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

95.

Thông tư

44/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

96.

Thông tư

45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

97.

Quyết định

18/2002/QĐ-BTS ngày 03/06/2002

Về việc ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

98.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 03/4/2007

Về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

99.

Thông tư

23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015

Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1/7/2016

8. Thanh tra

100.

Quyết định

61/2003/QĐ-BNN ngày 07/05/2003

Ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

101.

Quyết định

08/2006/QĐ-BTS ngày 19/04/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

102.

Quyết định

91/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

103.

Quyết định

92/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

104.

Quyết định

93/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

105.

Quyết định

29/2007/QĐ-BNN ngày 19/04/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

106.

Thông tư

04/2006/TT-BTS ngày 24/05/2006

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

107.

Thông tư

73/2006/TT-BNN ngày 18/09/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

22/6/2016

108.

Thông tư

34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013

Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

15/12/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm banhành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

109.

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Điểm a, b, d, đ khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

110.

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Điểm h khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

111.

Nghị định

08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Khoản 1,2,4,5 Điều 6, Điều 7, khoản 3 Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

112.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

Điều 4

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/ 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

113.

Quyết định

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành Quy chế quản lý rừng

Các quy định về quản lý rừng sản xuất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất.

15/12/2016

114.

Quyết định

1405/2007/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

Khoản 1, khoản 2 Điều 3; điểm b, c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4

Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3; điểm b, c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 và hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014. Các nội dung về điều kiện đầu tư kinh doanh nêu trên hiện được thực hiện theo quy định tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

01/7/2016

115.

Quyết định

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006

Các quy định về quản lý rừng sản xuất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

15/12/2016

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NN VÀ PTNT BAN HÀNH

1. Quản lý chất lượng

116.

Thông tư

24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 14

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

01/7/2016

2. Thú y

126.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Điều 2

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

15/8/2016

127.

Thông tư

33/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/5/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y và Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

128.

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Điều 19, 20, 21

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

129.

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 về quản lý thuốc thú y.

19/7/2016

3. Thủy sản

137.

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 6; Điều 11.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1/7/2016

138.

Quyết định

77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 ban hành Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá ban hành kèm theo.

Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 5; điểm d khoản 2 Điều 21; khoản 3 Điều 22.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1/7/2016

139.

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

- Điều 5;

- Điểm k Khoản 3 Điều 6;

- Điểm d Khoản 1 Điều 7;

- Điều 9;

- Khoản 1, khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 11;

- Khoản 2, khoản 8, khoản 10 Điều 12;

- Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư.

29/7/2016

4. Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

150.

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/03/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016 sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TTBNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22/04/2016

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Thủy
BTV. Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Chức danh: Chuyên gia thị trường ngành hàng Nhuyễn thể.

Tel: 024. 37715055 - ext.202

Mobile: 0914.942.832

Email: ngocthuy@vasep.com.vn

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1331

Tổng lượt truy cập: 134480140

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.